Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zrozumieæ ben Ladena: CIA odtajni³a pó³ miliona plików, w tym prywatny dziennik szefa Al-Kaidy

2 listopad 2017 14:55
260 0
Zrozumieæ ben Ladena: CIA odtajni³a pó³ miliona plików, w tym prywatny dziennik szefa Al-Kaidy

18 tys. dokumentów, 79 tys. nagrañ audio i zdjêæ, 10 tys. filmów. W¶ród 470 tys. odtajnionych dzi¶ przez CIA dokumentów jest prywatny dziennik terrorysty wszech czasów, nagranie z wesela jego syna, listy, rozkazy i osobiste refleksje. Wszystko znalezione w domu Osamy ben Ladena w pakistañskim Abbottabadzie, gdzie terrorysta spêdzi³ z rodzin± piêæ lat, zanim wiosn± 2011 r. zabili go amerykañscy komandosi.

Choæ od tego czasu Amerykanie ju¿ trzy razy odtajnili setki przejêtych wówczas dokumentów, to jeszcze nigdy nie udostêpniono ich tak wiele, i to w jednym momencie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0