Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Chirurg był skazany za branie łapówek. 73-latek ukrywał się przed policją. Wpadł u lekarza

28 grudzień 2018 12:01
193 9

Chirurg Jan S. został skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia za przyjmowanie łapówek od rodziców dzieci - pacjentów. Próbował jednak uniknąć więzienia. Jak opisuje policja, nie stawił się do zakładu karnego w wyznaczonym terminie.

Lekarz opuścił swój dom i zaczął się ukrywać. Udało mu się uniknąć więzienia przez kilka miesięcy. Jednak w piątek rano policjanci kryminalni zatrzymali 73-latka. Przyjechał on do Nowej Huty, gdzie miał wizytę w placówce medycznej. Jeszcze dziś trafi do więzienia.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
stachkaz47

28 grudzień 2018 12:04

Z tym wiêzieniem to przesada.W ZAWIASACH by starczy³o./ ALE powinni mu odebraæ CA£Y maj±tek ,zlicytowaæ a forsê przeznaczyæ na leczenie biednych dzieci.

tijeras66

28 grudzień 2018 12:04

"a kolejni specjali¶ci odmawiali wydania opinii" - aha, uczciwemu zawsze wiatr w oczy. Przekrêciarzy, zawodom zaufania publicznego, pos³om, os³om - ich prawo inaczej traktuje. Lewe L4 dla s³u¿b i oko³o zdrowotnych zawodów, ba, nawet pracownikom s±dów - nie ma problemu. Sam we¼miesz legalnego L4 i zobacz± Ciê w sklepie po bu³ki - jeste¶ oszustem.

szatkop

28 grudzień 2018 12:03

Dlatego równie¿ lekarzy powinien chroniæ immunitet. Wtedy swobodnie mogliby siê po¶wiêciæ powo³aniu...

aia7

28 grudzień 2018 12:03

"lekarz wymusza³ ³apówki od niemajêtnych pacjentów" - a gdyby wybiera³ tylko tych majêtnych to wszystko by³oby OK.

gj61

28 grudzień 2018 12:02

Jan SKIRPAN. Dlaczego ukrywacie nazwisko tego PRZESTÊPCY?

Zaloguj siê Skomentuj

28 grudzień 2018 12:02

Aby oceniæ lub

wesslingharald

28 grudzień 2018 12:02

Jedna z powszechnie dostêpnych, internetowych opinii o doktorze Janie Skirpanie : "Dr Skirpanie, wystawiam panu na podstawie swoich do¶wiadczeñ w ratowaniu ¿ycia i zdrowia swojego dziecka bardzo negatywn± opiniê: cz³owieka niesamowicie zadufa³ego w sobie, bezdusznego, traktuj±cego mojego synka, jak przedmiot, a nie cz³owieka. Kompletny brak profesjonalizmu - "na oko" bez wykonania badañ niezbêdnych, bardzo podstawowych podj±³ pan decyzjê u wówczas niespe³na 2 miesiêcznego dziecka o natychmiastowej operacji czaszki, mimo ¿e nie wystêpowa³o zagro¿enie ani ¿ycia ani zdrowia w tym przypadku Nigdy nie zapomnê sposobu, w jaki poinformowa³ mnie pan o przebiegu i zakresie operacji dziecka, ba podj±³ pan j± samodzielnie nie bêd±c neurochirurgiem, a wiêc nie maj±c uprawnieñ do takich decyzji, Planowa³ pan o zgrozo wykonanie operacji bez wykonania badania: tomografii komputerowej 3 d..Do dzi¶ nie rozumiem i chyba ju¿ nie chcê zrozumieæ po co pan mnie pyta³ czym zajmuje siê zawodowo i czy mam drugie dziecko? Dziêkujê Bogu ¿e moja intuicja podpowiedzia³a mi by nie oddawaæ panu w rêce mojego synka. Dzi¶ mój synek ¿yje, jest w pe³ni zdrowy i zawdziêcza ¿ycie prawdziwym specjalistom w dziedzinie neurochirurgii. Panie doktorze proszê pamiêtaæ, ¿e ka¿de dziecko to nie tylko pana kolejny przypadek w pana karierze, którego leczenie siê uda albo nie, ale... przede wszystkim NAJWIÊKSZY SKARB dla rodzica, za ratowanie którego s± wstanie zap³aciæ najwy¿sz± cenê.. Pozdrawiam J.P. "

janptak

28 grudzień 2018 12:02

Oby zgni³ w pierdlu

elbertson

28 grudzień 2018 12:01

Naprawdê pechowiec - chyba pierwszy od wojny lekarz skazany na bezwzgledne wiezienie. zastanawiam siê siê tylko czy od IWW czy od II.